Search found 564 matches

by instrern2
Tue May 17, 2016 3:21 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 71
Kanie Seiya - 70
Maou Sadao - 70
Mikoshiba Mikoto - 46 (-2)
Okabe Rintarou - 4
Orihara Izaya - 65
Satomi Rentarou - 25 (-2)
Yato - 71
by instrern2
Tue May 17, 2016 2:45 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 71 (+2)
Kanie Seiya - 70
Maou Sadao - 70
Mikoshiba Mikoto - 48(-2)
Okabe Rintarou - 5
Orihara Izaya - 67
Satomi Rentarou - 29
Yato - 71
by instrern2
Tue May 17, 2016 2:14 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 71
Kanie Seiya - 71
Maou Sadao - 71
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 8
Orihara Izaya - 67
Satomi Rentarou - 32 (-2)
Yato - 71
by instrern2
Tue May 17, 2016 1:37 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 67
Heiwajima Shizuo - 72
Kanie Seiya - 72
Maou Sadao - 72
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 9
Orihara Izaya - 68
Sakata Gintoki - 4 (-1)
Satomi Rentarou - 36 (-1)
Yato - 73
by instrern2
Tue May 17, 2016 1:06 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 68
Heiwajima Shizuo - 72
Kanie Seiya - 72
Maou Sadao - 73
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 10
Orihara Izaya - 65
Sakata Gintoki - 6 (-1)
Satomi Rentarou - 38 (-1)
Yato - 73
by instrern2
Tue May 17, 2016 12:36 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 68
Heiwajima Shizuo - 73
Kanie Seiya - 74
Maou Sadao - 74
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 13
Orihara Izaya - 70
Sakata Gintoki - 10 (-1)
Satomi Rentarou - 42 (-1)
Yato - 73
by instrern2
Tue May 17, 2016 12:05 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 73
Kanie Seiya - 74
Maou Sadao - 74
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 15
Orihara Izaya - 69
Sakata Gintoki - 13 (-1)
Satomi Rentarou - 44 (-1)
Yato - 73
by instrern2
Tue May 17, 2016 11:31 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 75
Kanie Seiya - 74
Maou Sadao - 74
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 17
Orihara Izaya - 73
Sakata Gintoki - 15 (-1)
Satomi Rentarou - 46 (-1)
Yato - 75
by instrern2
Tue May 17, 2016 10:54 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 75
Kanie Seiya - 74
Maou Sadao - 74
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 18
Orihara Izaya - 73
Sakata Gintoki - 17 (-1)
Satomi Rentarou - 46 (-1)
Yato - 75
by instrern2
Tue May 17, 2016 9:46 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 66
Heiwajima Shizuo - 75
Kanie Seiya - 74
Maou Sadao - 75
Mikoshiba Mikoto - 48 (-2)
Okabe Rintarou - 20
Orihara Izaya - 76
Sakata Gintoki - 19 (-1)
Satomi Rentarou - 49 (-1)
Yato - 77
by instrern2
Tue May 17, 2016 9:10 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 64
Heiwajima Shizuo - 76
Kanie Seiya - 76
Maou Sadao - 77
Mikoshiba Mikoto - 52 (-2)
Okabe Rintarou - 20
Orihara Izaya - 76
Sakata Gintoki - 22 (-2)
Satomi Rentarou - 51
Yato - 77
by instrern2
Tue May 17, 2016 8:40 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 64
Heiwajima Shizuo - 76
Kanie Seiya - 76
Maou Sadao - 77
Mikoshiba Mikoto - 56 (-2)
Okabe Rintarou - 18
Orihara Izaya - 76
Sakata Gintoki - 28 (-2)
Satomi Rentarou - 51
Yato - 77
by instrern2
Tue May 17, 2016 8:04 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 61
Heiwajima Shizuo - 76
Kanie Seiya - 76
Maou Sadao - 77
Mikoshiba Mikoto - 61 (-2)
Okabe Rintarou - 19
Orihara Izaya - 76
Sakata Gintoki - 29 (-2)
Satomi Rentarou - 55
Yato - 77
by instrern2
Tue May 17, 2016 6:21 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 66
Heiwajima Shizuo - 78
Kanie Seiya - 79
Maou Sadao - 79
Mikoshiba Mikoto - 66 (-2)
Okabe Rintarou - 30
Orihara Izaya - 79
Sakata Gintoki - 31 (-2)
Satomi Rentarou - 56
Yato - 79
by instrern2
Tue May 17, 2016 4:59 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 74
Heiwajima Shizuo - 79
Kanie Seiya - 79
Maou Sadao - 79
Mikoshiba Mikoto - 68 (-2)
Okabe Rintarou - 40
Orihara Izaya - 79
Sakata Gintoki - 30 (-2)
Satomi Rentarou - 60
Yato - 79
by instrern2
Tue May 17, 2016 4:10 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 77
Heiwajima Shizuo - 80
Kanie Seiya - 80
Maou Sadao - 80
Mikoshiba Mikoto - 57 (-2)
Okabe Rintarou - 42
Orihara Izaya - 79
Sakata Gintoki - 32 (-2)
Satomi Rentarou - 60
Yato - 80
by instrern2
Tue May 17, 2016 3:27 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

[Araragi Koyomi - 80
Heiwajima Shizuo - 80
Kanie Seiya - 80
Maou Sadao - 80
Mikoshiba Mikoto - 69 (-2)
Okabe Rintarou - 43
Orihara Izaya - 79
Sakata Gintoki - 34 (-2)
Satomi Rentarou - 60
Yato - 80
by instrern2
Tue May 17, 2016 1:54 am
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 80
Heiwajima Shizuo - 80
Kanie Seiya - 82
Maou Sadao - 82
Mikoshiba Mikoto - 63 (-2)
Okabe Rintarou - 47
Orihara Izaya - 81
Sakata Gintoki - 36 (-2)
Satomi Rentarou - 64
Yato - 82
by instrern2
Mon May 16, 2016 10:42 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Araragi Koyomi - 81
Heiwajima Shizuo - 81
Kanie Seiya - 82
Maou Sadao - 82
Mikoshiba Mikoto - 68 (-2)
Okabe Rintarou - 45
Orihara Izaya - 81
Sakata Gintoki - 40 (-2)
Satomi Rentarou - 67
Yato - 82
by instrern2
Mon May 16, 2016 4:44 pm
Forum: Hurt and Heal
Topic: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division
Replies: 3187
Views: 277353

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Akasaka Ryuunosuke - 5
Araragi Koyomi - 67
Heiwajima Shizuo - 84
Kanie Seiya - 84
Maou Sadao - 85
Mikoshiba Mikoto - 78 (-2)
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 85
Sakata Gintoki - 41 (-2)
Satomi Rentarou - 82
Yato - 84