Page 78 of 102

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 6:53 am
by Asuna
Akemi Homura - 82
Aoyama Nanami - 37 (-1)
Araragi Tsukihi - 78 (-3)
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 44
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 92
Shiina Mashiro - 54
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 64
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 6:56 am
by kanohistorm
Akemi Homura - 82
Aoyama Nanami - 34 (-3)
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 44
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 92
Shiina Mashiro - 54
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65 (+1)
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 6:56 am
by superunature
Akemi Homura - 81 *fixed
Aoyama Nanami - 34
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 41 *fixed
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 90 (-2)
Shiina Mashiro - 54
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 67 (+2)
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:00 am
by shiraoky
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 34
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 41
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 52 (-2)
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65 (-2)
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:03 am
by Momo
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 34
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 43 (+2)
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 50 (-2)
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:03 am
by Grish
Akemi Homura - 82 (+1)
Aoyama Nanami - 32 (-2)
Araragi Tsukihi - 79 (+1)
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 43
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 50
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:13 am
by Alexander
Akemi Homura - 81 (-1)
Aoyama Nanami - 32
Araragi Tsukihi - 79
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 40 (-3)
Nibutani Shinka - 101
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 50
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:14 am
by Asuna
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 32
Araragi Tsukihi - 76 (-3)
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 40
Nibutani Shinka - 102 (-1)
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 50
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:16 am
by Desufire
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 32
Araragi Tsukihi - 76
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 42 (+2)
Nibutani Shinka - 102
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 48 (-2)
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:17 am
by tachimegun
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 32
Araragi Tsukihi - 76
Hasegawa Kobato - 93 (+2)
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 42 (+2)
Nibutani Shinka - 102
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 48
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 63 (-2)
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:18 am
by kanohistorm
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 29 (-3)
Araragi Tsukihi - 76
Hasegawa Kobato - 93
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 43 (+1)
Nibutani Shinka - 102
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 48
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 63
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:19 am
by superunature
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 29
Araragi Tsukihi - 76
Hasegawa Kobato - 91 (-2)
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 43
Nibutani Shinka - 100 *fixed
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 48
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65 (+2)
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:24 am
by Momo
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 29
Araragi Tsukihi - 76
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 45 (+2)
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 46 (-2)
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:25 am
by Grish
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 27 (-2)
Araragi Tsukihi - 78 (+2)
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 45
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 46
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 65
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:25 am
by shiraoky
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 27
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 45
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 44 (-2)
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 63 (-2)
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:26 am
by DarknessHid
Akemi Homura - 81
Aoyama Nanami - 27
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 47 (+2)
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 44
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 61 (-2)
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:34 am
by Alexander
Akemi Homura - 80 (-1)
Aoyama Nanami - 27
Araragi Tsukihi - 78
Hasegawa Kobato - 91
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 44 (-3)
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 44
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 61
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:34 am
by Asuna
Akemi Homura - 80
Aoyama Nanami - 27
Araragi Tsukihi - 75 (-3)
Hasegawa Kobato - 92 (+1)
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 44
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 44
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 61
Yui-chan (SAO) - 101

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:36 am
by CureRainbow
Akemi Homura - 80
Aoyama Nanami - 28 (+1)
Araragi Tsukihi - 75
Hasegawa Kobato - 92
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 45 (+1)
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 44
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 61
Yui-chan (SAO) - 99 (-2)

Re: Hurt and Heal [2013] Edition: Nova

Posted: Sat Apr 27, 2013 7:36 am
by Desufire
Akemi Homura - 80
Aoyama Nanami - 28
Araragi Tsukihi - 75
Hasegawa Kobato - 92
Kuroyukihime - 74
Makise Kurisu - 47 (+2)
Nibutani Shinka - 100
Roromiya Karuta - 90
Shiina Mashiro - 42 (-2)
Shirakiin Ririchiyo - 100
Takanashi Rikka - 61
Yui-chan (SAO) - 99