Page 125 of 160

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:13 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 75 (-3)
Araragi Koyomi - 68
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 62
Levi - 33
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 85 (-1)
Orihara Izaya - 65
Sakata Gintoki - 63
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:16 am
by Desufire
Akasaka Ryuunosuke - 75
Araragi Koyomi - 68
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 62
Levi - 33
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 88 (+3)
Orihara Izaya - 65
Sakata Gintoki - 62 (-1)
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:18 am
by shadowhunter
Akasaka Ryuunosuke - 75
Araragi Koyomi - 68
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 65 (+3)
Levi - 33
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 88
Orihara Izaya - 65
Sakata Gintoki - 62
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:19 am
by houreki
Akasaka Ryuunosuke - 75
Araragi Koyomi - 68
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 65
Levi - 31 [-2]
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 88
Orihara Izaya - 65
Sakata Gintoki - 64 [+2]
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:27 am
by Grish
Akasaka Ryuunosuke - 75
Araragi Koyomi - 65 (-3)
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 65
Levi - 31
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87 (-1)
Orihara Izaya - 65
Sakata Gintoki - 64
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:35 am
by Kiwigiwi
Akasaka Ryuunosuke - 74 (-1)
Araragi Koyomi - 65
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 65
Levi - 31
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87
Orihara Izaya - 68 (+3)
Sakata Gintoki - 64
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:45 am
by instrern2
Akasaka Ryuunosuke - 74
Araragi Koyomi - 65
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 65
Levi - 32 (+1)
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87
Orihara Izaya - 68
Sakata Gintoki - 61 (-3)
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:46 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 71 (-3)
Araragi Koyomi - 65
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 65
Levi - 31 (-1)
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87
Orihara Izaya - 68
Sakata Gintoki - 61
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:50 am
by shadowhunter
Akasaka Ryuunosuke - 71
Araragi Koyomi - 65
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68 (+3)
Levi - 31
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87
Orihara Izaya - 68
Sakata Gintoki - 61
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:51 am
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 71
Araragi Koyomi - 67 (+2)
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 31
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87
Orihara Izaya - 66 (-2)
Sakata Gintoki - 61
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:53 am
by houreki
Akasaka Ryuunosuke - 71
Araragi Koyomi - 67
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 29 [-2]
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87
Orihara Izaya - 66
Sakata Gintoki - 63 [+2]
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 7:56 am
by Homura
Akasaka Ryuunosuke - 71
Araragi Koyomi - 67
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 27 [-2]
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 87
Orihara Izaya - 66
Sakata Gintoki - 65 [+2]
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:07 am
by Grish
Akasaka Ryuunosuke - 71
Araragi Koyomi - 64 (-3)
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 27
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86 (-1)
Orihara Izaya - 66
Sakata Gintoki - 65
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:09 am
by Kiwigiwi
Akasaka Ryuunosuke - 70 (-1)
Araragi Koyomi - 64
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 27
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86
Orihara Izaya - 69 (+3)
Sakata Gintoki - 65
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:17 am
by kukimunstir
Akasaka Ryuunosuke - 70
Araragi Koyomi - 64
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 27
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86
Orihara Izaya - 70 [+1]
Sakata Gintoki - 68 [+3]
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:18 am
by instrern2
Akasaka Ryuunosuke - 70
Araragi Koyomi - 64
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 28 (+1)
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86
Orihara Izaya - 70
Sakata Gintoki - 65 (-3)
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:22 am
by Desufire
Akasaka Ryuunosuke - 70
Araragi Koyomi - 64
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 27 (-1)
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86
Orihara Izaya - 70
Sakata Gintoki - 62 (-3)
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:28 am
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 70
Araragi Koyomi - 65 (+1)
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 27
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86
Orihara Izaya - 70
Sakata Gintoki - 59 (-3)
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:38 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 67 (-3)
Araragi Koyomi - 65
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 26 (-1)
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86
Orihara Izaya - 70
Sakata Gintoki - 59
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Sun May 15, 2016 8:41 am
by Homura
Akasaka Ryuunosuke - 67
Araragi Koyomi - 65
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 68
Levi - 24 (-2)
Maou Sadao - 98
Mikoshiba Mikoto - 96
Okabe Rintarou - 86
Orihara Izaya - 70
Sakata Gintoki - 61 (+2)
Satomi Rentarou - 96
Yato - 95