Page 132 of 160

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 9:01 am
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 29
Araragi Koyomi - 66 (+3)
Heiwajima Shizuo - 95
Kanie Seiya - 95
Maou Sadao - 95
Mikoshiba Mikoto - 91
Okabe Rintarou - 58
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 78 (-1)
Satomi Rentarou - 92
Yato - 93

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 9:11 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 28 (-1)
Araragi Koyomi - 66
Heiwajima Shizuo - 95
Kanie Seiya - 95
Maou Sadao - 95
Mikoshiba Mikoto - 91
Okabe Rintarou - 55 (-3)
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 78
Satomi Rentarou - 92
Yato - 93

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 9:41 am
by Just
Akasaka Ryuunosuke - 28
Araragi Koyomi - 66
Heiwajima Shizuo - 94 (-1)
Kanie Seiya - 94 (-1)
Maou Sadao - 93 (-2)
Mikoshiba Mikoto - 91
Okabe Rintarou - 55
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 78
Satomi Rentarou - 92
Yato - 93

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 9:43 am
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 28
Araragi Koyomi - 69 (+3)
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 94
Maou Sadao - 93
Mikoshiba Mikoto - 91
Okabe Rintarou - 55
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 77 (-1)
Satomi Rentarou - 92
Yato - 93

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 9:49 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 27 (-1)
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 94
Kanie Seiya - 94
Maou Sadao - 93
Mikoshiba Mikoto - 91
Okabe Rintarou - 52 (-3)
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 77
Satomi Rentarou - 92
Yato - 93

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 9:53 am
by WoodyMC
Akasaka Ryuunosuke - 27
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 93 (-1)
Kanie Seiya - 93 (-1)
Maou Sadao - 93
Mikoshiba Mikoto - 91
Okabe Rintarou - 52
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 77
Satomi Rentarou - 91 (-1)
Yato - 92 (-1)

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:11 am
by Desufire
Akasaka Ryuunosuke - 27
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 93
Kanie Seiya - 93
Maou Sadao - 93
Mikoshiba Mikoto - 89 (-2)
Okabe Rintarou - 54 (+2)
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 77
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:16 am
by Just
Akasaka Ryuunosuke - 27
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 92 (-1)
Kanie Seiya - 92 (-1)
Maou Sadao - 91 (-2)
Mikoshiba Mikoto - 89
Okabe Rintarou - 54
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 77
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:17 am
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 27
Araragi Koyomi - 72 (+3)
Heiwajima Shizuo - 93
Kanie Seiya - 93
Maou Sadao - 93
Mikoshiba Mikoto - 89
Okabe Rintarou - 54
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 76 (-1)
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

ERROR
WARNING: 1

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:34 am
by Just
FIX POST

Akasaka Ryuunosuke - 27
Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 92
Kanie Seiya - 92
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 89
Okabe Rintarou - 54
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 76
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:41 am
by instrern2
Akasaka Ryuunosuke - 27
Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 92
Kanie Seiya - 92
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 88 (-1)
Okabe Rintarou - 54
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 73 (-3)
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:45 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 26 (-1)
Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 92
Kanie Seiya - 92
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 91 (+3)
Okabe Rintarou - 54
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 73
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:55 am
by Kiwigiwi
Akasaka Ryuunosuke - 24 (-2)
Araragi Koyomi - 70 (-2)
Heiwajima Shizuo - 92
Kanie Seiya - 92
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 91
Okabe Rintarou - 54
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 73
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 10:56 am
by Desufire
Akasaka Ryuunosuke - 24
Araragi Koyomi - 70
Heiwajima Shizuo - 92
Kanie Seiya - 92
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 89 (-2)
Okabe Rintarou - 56 (+2)
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 73
Satomi Rentarou - 91
Yato - 92

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 11:07 am
by Just
Akasaka Ryuunosuke - 24
Araragi Koyomi - 70
Heiwajima Shizuo - 91 (-1)
Kanie Seiya - 91 (-1)
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 89
Okabe Rintarou - 56
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 73
Satomi Rentarou - 91
Yato - 90 (-2)

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 11:13 am
by instrern2
Akasaka Ryuunosuke - 24
Araragi Koyomi - 70
Heiwajima Shizuo - 91
Kanie Seiya - 91
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 88 (-1)
Okabe Rintarou - 56
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 70 (-3)
Satomi Rentarou - 91
Yato - 90

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 11:14 am
by Kiwigiwi
INVALID

Akasaka Ryuunosuke - 24
Araragi Koyomi - 70
Heiwajima Shizuo - 91
Kanie Seiya - 91
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 85 (-3)
Okabe Rintarou - 56
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 70
Satomi Rentarou - 90 (-1)
Yato - 90

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 11:19 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 22 (-2)
Araragi Koyomi - 70
Heiwajima Shizuo - 91
Kanie Seiya - 91
Maou Sadao - 91
Mikoshiba Mikoto - 90 (+2)
Okabe Rintarou - 56
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 70
Satomi Rentarou - 91
Yato - 90

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 11:51 am
by Just
Akasaka Ryuunosuke - 22
Araragi Koyomi - 70
Heiwajima Shizuo - 90 (-1)
Kanie Seiya - 90 (-1)
Maou Sadao - 90 (-1)
Mikoshiba Mikoto - 90
Okabe Rintarou - 56
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 70
Satomi Rentarou - 90 (-1)
Yato - 90

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 11:56 am
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 20 (-2)
Araragi Koyomi - 70
Heiwajima Shizuo - 90
Kanie Seiya - 90
Maou Sadao - 90
Mikoshiba Mikoto - 90
Okabe Rintarou - 54 (-2)
Orihara Izaya - 90
Sakata Gintoki - 70
Satomi Rentarou - 90
Yato - 90