Page 134 of 160

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 2:24 pm
by Just
Akasaka Ryuunosuke - 14
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 87
Kanie Seiya - 86 (-2)
Maou Sadao - 86 (-2)
Mikoshiba Mikoto - 87
Okabe Rintarou - 50
Orihara Izaya - 87
Sakata Gintoki - 55
Satomi Rentarou - 85
Yato - 87

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 2:30 pm
by instrern2
Akasaka Ryuunosuke - 14
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 87
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 86 (-1)
Okabe Rintarou - 50
Orihara Izaya - 87
Sakata Gintoki - 52 (-3)
Satomi Rentarou - 85
Yato - 87

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 2:35 pm
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 13 (-1)
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 87
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 87 (+1)
Okabe Rintarou - 48 (-2)
Orihara Izaya - 87
Sakata Gintoki - 52
Satomi Rentarou - 85
Yato - 87

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 2:37 pm
by Kiwigiwi
Akasaka Ryuunosuke - 12 (-1)
Araragi Koyomi - 66 (-3)
Heiwajima Shizuo - 87
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 87
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 87
Sakata Gintoki - 52
Satomi Rentarou - 85
Yato - 87

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:02 pm
by Fuijiwara
Akasaka Ryuunosuke - 11 (-1)
Araragi Koyomi - 66
Heiwajima Shizuo - 87
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 87
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 87
Sakata Gintoki - 49 (-3)
Satomi Rentarou - 85
Yato - 87

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:03 pm
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 11
Araragi Koyomi - 69 (+3)
Heiwajima Shizuo - 87
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 87
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 87
Sakata Gintoki - 48 (-1)
Satomi Rentarou - 85
Yato - 87

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:06 pm
by Just
Akasaka Ryuunosuke - 11
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 86 (-1)
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 86 (-1)
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 86 (-1)
Sakata Gintoki - 48
Satomi Rentarou - 85
Yato - 86 (-1)

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:07 pm
by shadowhunter
Akasaka Ryuunosuke - 10 (-1)
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 86
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 85 (-1)
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 86
Sakata Gintoki - 48
Satomi Rentarou - 83 (-2)
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:09 pm
by instrern2
Akasaka Ryuunosuke - 10
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 86
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 83 (-2)
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 86
Sakata Gintoki - 46 (-2)
Satomi Rentarou - 83
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:10 pm
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 9 (-1)
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 86
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 84 (+1)
Okabe Rintarou - 46 (-2)
Orihara Izaya - 86
Sakata Gintoki - 46
Satomi Rentarou - 83
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:12 pm
by Reverend
Akasaka Ryuunosuke - 9
Araragi Koyomi - 69
Heiwajima Shizuo - 86
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 84
Okabe Rintarou - 48 (+2)
Orihara Izaya - 86
Sakata Gintoki - 45 (-1)
Satomi Rentarou - 82 (-1)
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:39 pm
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 9
Araragi Koyomi - 72 (+3)
Heiwajima Shizuo - 86
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 84
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 86
Sakata Gintoki - 44 (-1)
Satomi Rentarou - 82
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:40 pm
by instrern2
Akasaka Ryuunosuke - 9
Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 86
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 82 (-2)
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 86
Sakata Gintoki - 42 (-2)
Satomi Rentarou - 82
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:44 pm
by Corni
Akasaka Ryuunosuke - 8 (-1)
Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 86
Kanie Seiya - 86
Maou Sadao - 86
Mikoshiba Mikoto - 85 (+3)
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 86
Sakata Gintoki - 42
Satomi Rentarou - 82
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:46 pm
by Just
Akasaka Ryuunosuke - 8
Araragi Koyomi - 72
Heiwajima Shizuo - 85 (-1)
Kanie Seiya - 85 (-1)
Maou Sadao - 85 (-1)
Mikoshiba Mikoto - 85
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 85 (-1)
Sakata Gintoki - 42
Satomi Rentarou - 82
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:47 pm
by Kiwigiwi
Akasaka Ryuunosuke - 8
Araragi Koyomi - 69 (-3)
Heiwajima Shizuo - 85
Kanie Seiya - 85
Maou Sadao - 85
Mikoshiba Mikoto - 85
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 85
Sakata Gintoki - 42
Satomi Rentarou - 81 (-1)
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:52 pm
by houreki
Akasaka Ryuunosuke - 8
Araragi Koyomi - 67 [-2]
Heiwajima Shizuo - 85
Kanie Seiya - 85
Maou Sadao - 85
Mikoshiba Mikoto - 85
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 85
Sakata Gintoki - 44 [+2]
Satomi Rentarou - 81
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 3:58 pm
by shadowhunter
Akasaka Ryuunosuke - 7 (-1)
Araragi Koyomi - 67
Heiwajima Shizuo - 85
Kanie Seiya - 85
Maou Sadao - 85
Mikoshiba Mikoto - 84 (-1)
Okabe Rintarou - 48
Orihara Izaya - 85
Sakata Gintoki - 44
Satomi Rentarou - 79 (-2)
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 4:04 pm
by Desufire
Akasaka Ryuunosuke - 7
Araragi Koyomi - 67
Heiwajima Shizuo - 85
Kanie Seiya - 85
Maou Sadao - 85
Mikoshiba Mikoto - 82 (-2)
Okabe Rintarou - 50 (+2)
Orihara Izaya - 85
Sakata Gintoki - 44
Satomi Rentarou - 79
Yato - 86

Re: Hurt and Heal [2015] Edition: Male Division

Posted: Mon May 16, 2016 4:13 pm
by Chibasa
Akasaka Ryuunosuke - 7
Araragi Koyomi - 70 (+3)
Heiwajima Shizuo - 85
Kanie Seiya - 85
Maou Sadao - 85
Mikoshiba Mikoto - 82
Okabe Rintarou - 50
Orihara Izaya - 85
Sakata Gintoki - 43 (-1)
Satomi Rentarou - 79
Yato - 86