Page 34 of 97

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 3:24 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 68
(0) Aragaki Ayase - 69
(0) Hiiragi Kagami - 69
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 68
(0) Kaname Madoka - 67
(0) Kirisaki Chitoge - 68
(0) Mikasa Ackerman - 69
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 67
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 67
(0) Sanzen'in Nagi - 73
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 66 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 67 (+1)
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 71
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 65
(0) Yūdachi - 70

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 3:41 am
by instrern2
(0) Aisaka Taiga - 68
(0) Aragaki Ayase - 69
(0) Hiiragi Kagami - 69
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 68
(0) Kaname Madoka - 67
(0) Kirisaki Chitoge - 68
(0) Mikasa Ackerman - 69 (+1)
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 69 (+2)
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 67
(0) Sanzen'in Nagi - 73
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 66
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 71
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 65
(0) Yūdachi - 70

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 4:07 am
by Grish
(0) Aisaka Taiga - 68
(0) Aragaki Ayase - 69
(0) Hiiragi Kagami - 69
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 68
(0) Kaname Madoka - 69 (+2)
(0) Kirisaki Chitoge - 68
(0) Mikasa Ackerman - 69
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 69
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 67
(0) Sanzen'in Nagi - 73
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67 (+1)
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 71
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 65
(0) Yūdachi - 70

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 4:10 am
by niwa87
(0) Aisaka Taiga - 68
(0) Aragaki Ayase - 70 (+1)
(0) Hiiragi Kagami - 70 (+1)
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 68
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69 (+1)
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 69
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 67
(0) Sanzen'in Nagi - 73
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 71
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 65
(0) Yūdachi - 70

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 4:37 am
by hinakatbklyn
(0) Aisaka Taiga - 68
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 68
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 69
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 67
(0) Sanzen'in Nagi - 73
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72 (+1)
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 65
(0) Yūdachi - 72 (+2)

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 4:40 am
by Kiwigiwi
(0) Aisaka Taiga - 68
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 68
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 69
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 68 (+1)
(0) Sanzen'in Nagi - 73
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 67 (+2)
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 4:55 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 68
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 69 (+1)
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71 (+2)
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 73
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 67
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 5:11 am
by niwa87
(0) Aisaka Taiga - 70 (+2)
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 69
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 68
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74 (+1)
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 67
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 5:22 am
by Chibasa
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 69
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 69 (+1)
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 71
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72
(0) Tōdō Kirin - 70
(0) Tōjō Nozomi - 69 (+2)
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 5:54 am
by hinakatbklyn
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 69
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 69
(0) Otosaka Ayumi - 68
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72 (+1)
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 67
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72
(0) Tōdō Kirin - 72 (+2)
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 6:03 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 69
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 69
(0) Otosaka Ayumi - 69 (+1)
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 67
(0) Shiraishi Urara - 69 (+2)
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 6:53 am
by instrern2
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 70 (+1)
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 70
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 69
(0) Otosaka Ayumi - 69
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 69 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 69
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 72
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 6:59 am
by Grish
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 70
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 70
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 72 (+2)
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 69
(0) Otosaka Ayumi - 69
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 68
(1) Shirayuki - 69
(0) Shiraishi Urara - 69
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73 (+1)
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 7:04 am
by houreki
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 71 [+1]
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 70
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 72
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 69
(0) Otosaka Ayumi - 69
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 70 [+2]
(1) Shirayuki - 69
(0) Shiraishi Urara - 69
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 72

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 7:08 am
by hinakatbklyn
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 71
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 70
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 72
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 71
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 70 (+1)
(0) Otosaka Ayumi - 69
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 70
(1) Shirayuki - 69
(0) Shiraishi Urara - 69
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 74 (+2)

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 7:13 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 71
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 70
(0) Kaname Madoka - 69
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 72
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 72 (+1)
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 70
(0) Otosaka Ayumi - 69
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 70
(1) Shirayuki - 71 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 69
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 74

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 7:32 am
by Toady
Invalid

(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 71
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 68
(0) Isshiki Iroha - 70
(0) Kaname Madoka - 71 (+1)
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 72
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 72
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 71 (+1)
(0) Otosaka Ayumi - 69
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 70
(1) Shirayuki - 71
(0) Shiraishi Urara - 69
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 74

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 7:37 am
by Kiwigiwi
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 71
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 69 (+1)
(0) Isshiki Iroha - 70
(0) Kaname Madoka - 71
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 72
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 72
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 71
(0) Otosaka Ayumi - 69
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 70
(1) Shirayuki - 71
(0) Shiraishi Urara - 71 (+2)
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 74

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 8:18 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 71
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 69
(0) Isshiki Iroha - 72 (+2)
(0) Kaname Madoka - 71
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 72
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 72
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 71
(0) Otosaka Ayumi - 70 (+1)
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 70
(1) Shirayuki - 71
(0) Shiraishi Urara - 71
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 74

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Thu Jul 21, 2016 8:35 am
by instrern2
(0) Aisaka Taiga - 70
(0) Aragaki Ayase - 71
(0) Hiiragi Kagami - 70
(0) Hiiragi Shinoa - 69
(0) Isshiki Iroha - 72
(0) Kaname Madoka - 71
(0) Kirisaki Chitoge - 69
(0) Mikasa Ackerman - 73 (+1)
(0) Miyazono Kaori - 69
(0) Nakiri Erina - 72
(0) Nase Mitsuki - 68
(0) Nishikino Maki - 71
(0) Otosaka Ayumi - 70
(0) Sakura Chiyo - 68
(0) Sanzen'in Nagi - 74
(0) Sawamura Spencer Eriri - 72
(0) Shiina Mashiro - 70
(1) Shirayuki - 71
(0) Shiraishi Urara - 73 (+2)
(0) Suzumiya Haruhi - 71
(0) Tedeza Rize - 73
(0) Tōdō Kirin - 72
(0) Tōjō Nozomi - 69
(0) Yūdachi - 74