Page 45 of 97

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 6:08 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 96
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 97
(0) Isshiki Iroha - 98
(0) Kaname Madoka - 99
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 97
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 97
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 97
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(0) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 98 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 99 (+1)
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 98

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 6:13 am
by Grish
(0) Aisaka Taiga - 96
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 97
(0) Isshiki Iroha - 98
(0) Kaname Madoka - 99
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 99 (+2)
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 97
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 97
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(0) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 98
(0) Shiraishi Urara - 99
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 99 (+1)

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 6:17 am
by Fuijiwara
(0) Aisaka Taiga - 96
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98 (+1)
(0) Isshiki Iroha - 98
(0) Kaname Madoka - 99
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 99
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 97
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98 (+1)
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(0) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 98
(0) Shiraishi Urara - 100 (+1)
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 99

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 6:23 am
by shadowhunter
(0) Aisaka Taiga - 96
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 100 (+2)
(0) Kaname Madoka - 99
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 99
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 97
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(0) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 98
(0) Shiraishi Urara - 100
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100 (+1)

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 7:22 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 96
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 100
(0) Kaname Madoka - 99
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 100 (+1)
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 99 (+2)
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(0) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 98
(0) Shiraishi Urara - 100
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 7:38 am
by Grish
(0) Aisaka Taiga - 97 (+1)
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 100
(0) Kaname Madoka - 101 (+2)
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 100
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 99
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(0) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 98
(0) Shiraishi Urara - 100
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 8:26 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 97
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 100
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 100
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 99
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(0) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 100 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 101 (+1)
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 8:29 am
by instrern2
(0) Aisaka Taiga - 97
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 100
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 101 (+1)
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 98
(0) Otosaka Ayumi - 101 (+2)
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(1) Shiina Mashiro - 98
(0) Shirayuki - 100
(0) Shiraishi Urara - 101
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 8:41 am
by Toady
(0) Aisaka Taiga - 99 (+2)
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 100
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 101
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 99 (+1)
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(1) Shiina Mashiro - 97 (+0-1)
(0) Shirayuki - 100
(0) Shiraishi Urara - 101
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 9:37 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 97
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 101 (+1)
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 103 (+2)
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 99
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 98
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 100
(0) Shiraishi Urara - 101
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 10:08 am
by Toady
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 99 (+2)
(0) Hiiragi Shinoa - 98
(0) Isshiki Iroha - 101
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 103
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 99
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 99 (+1)
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 100
(0) Shiraishi Urara - 101
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 10:40 am
by shadowhunter
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100 (+2)
(0) Isshiki Iroha - 101
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 103
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 100 (+1)
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 99
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 100
(0) Shiraishi Urara - 101
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 10:50 am
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 101
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 103
(0) Miyazono Kaori - 97
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 99
(0) Sawamura Spencer Eriri - 95
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 102 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 102 (+1)
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 11:00 am
by Fuijiwara
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 101
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 103
(0) Miyazono Kaori - 99 (+2)
(0) Nase Mitsuki - 96
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 99
(0) Sawamura Spencer Eriri - 96 (+1)
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 102
(0) Shiraishi Urara - 102
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 11:19 am
by Chibasa
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 101
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 103
(0) Miyazono Kaori - 99
(0) Nase Mitsuki - 98 (+2)
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 98
(0) Sanzen'in Nagi - 100 (+1)
(0) Sawamura Spencer Eriri - 96
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 102
(0) Shiraishi Urara - 102
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 11:46 am
by shadowhunter
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 103 (+2)
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 103
(0) Miyazono Kaori - 99
(0) Nase Mitsuki - 98
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 101
(0) Sakura Chiyo - 99 (+1)
(0) Sanzen'in Nagi - 100
(0) Sawamura Spencer Eriri - 96
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 102
(0) Shiraishi Urara - 102
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 12:01 pm
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 96
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 103
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 104 (+1)
(0) Miyazono Kaori - 99
(0) Nase Mitsuki - 98
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 103 (+2)
(0) Sakura Chiyo - 99
(0) Sanzen'in Nagi - 100
(0) Sawamura Spencer Eriri - 96
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 102
(0) Shiraishi Urara - 102
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 1:42 pm
by Homura
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 97 (+1)
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 103
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 104
(0) Miyazono Kaori - 99
(0) Nase Mitsuki - 98
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 103
(0) Sakura Chiyo - 99
(0) Sanzen'in Nagi - 100
(0) Sawamura Spencer Eriri - 98 (+2)
(1) Shiina Mashiro - 97
(0) Shirayuki - 102
(0) Shiraishi Urara - 102
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 2:09 pm
by Momo
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 97
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 103
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 97
(0) Mikasa Ackerman - 104
(0) Miyazono Kaori - 99
(0) Nase Mitsuki - 98
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 103
(0) Sakura Chiyo - 99
(0) Sanzen'in Nagi - 100
(0) Sawamura Spencer Eriri - 98
(1) Shiina Mashiro - 99 (+2)
(0) Shirayuki - 102
(0) Shiraishi Urara - 103 (+1)
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100

Re: Love & Live [2016] Aquamarine Edition

Posted: Mon Jul 25, 2016 2:13 pm
by instrern2
(0) Aisaka Taiga - 99
(0) Aragaki Ayase - 97
(0) Hiiragi Kagami - 99
(0) Hiiragi Shinoa - 100
(0) Isshiki Iroha - 103
(0) Kaname Madoka - 101
(0) Kirisaki Chitoge - 98 (+1)
(0) Mikasa Ackerman - 104
(0) Miyazono Kaori - 99
(0) Nase Mitsuki - 98
(0) Nishikino Maki - 100
(0) Otosaka Ayumi - 103
(0) Sakura Chiyo - 99
(0) Sanzen'in Nagi - 100
(0) Sawamura Spencer Eriri - 98
(1) Shiina Mashiro - 99
(0) Shirayuki - 104 (+2)
(0) Shiraishi Urara - 103
(0) Suzumiya Haruhi - 99
(0) Tedeza Rize - 100