Page 15 of 60

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 3:31 am
by Grish
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23 (+1)
(0) Hasegawa Kobato - 18
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 72
(0) Nakano Azusa - 54
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 92
(0) Sakura Kyōko - 47 (+2)
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 3:34 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23
(0) Hasegawa Kobato - 19 (+1)
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 72
(0) Nakano Azusa - 54
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 94 (+2)
(0) Sakura Kyōko - 47
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 48
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 3:50 am
by WoodyMC
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23
(0) Hasegawa Kobato - 19
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 17
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 74 (+2)
(0) Nakano Azusa - 54
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 94
(0) Sakura Kyōko - 47
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 49 (+1)
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 3:54 am
by shadowhunter
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23
(0) Hasegawa Kobato - 19
(0) Jibril - 22
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18 (+1)
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 74
(0) Nakano Azusa - 54
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 96 (+2)
(0) Sakura Kyōko - 47
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 49
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 4:35 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23
(0) Hasegawa Kobato - 19
(0) Jibril - 23 (+1)
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 74
(0) Nakano Azusa - 56 (+2)
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 96
(0) Sakura Kyōko - 47
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 49
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 4:37 am
by Kiwigiwi
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23
(0) Hasegawa Kobato - 19
(0) Jibril - 23
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76 (+2)
(0) Nakano Azusa - 56
(0) Ōmae Kumiko - 20
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 96
(0) Sakura Kyōko - 47
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 16
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 50 (+1)
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 4:43 am
by Grish
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23
(0) Hasegawa Kobato - 19
(0) Jibril - 23
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 56
(0) Ōmae Kumiko - 22 (+2)
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 96
(0) Sakura Kyōko - 47
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17 (+1)
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 5:36 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 23
(0) Hasegawa Kobato - 20 (+1)
(0) Jibril - 23
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 56
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 98 (+2)
(0) Sakura Kyōko - 47
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 5:53 am
by Grish
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24 (+1)
(0) Hasegawa Kobato - 20
(0) Jibril - 23
(0) Kanzaki H. Aria - 17
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 56
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 98
(0) Sakura Kyōko - 49 (+2)
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 48
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 5:58 am
by Kiwigiwi
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 20
(0) Jibril - 23
(0) Kanzaki H. Aria - 18 (+1)
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 56
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 98
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 50 (+2)
(0) Tokisaki Kurumi - 45
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 6:21 am
by shadowhunter
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 20
(0) Jibril - 24 (+1)
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 56
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 98
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 22
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47 (+2)
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 6:52 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 20
(0) Jibril - 24
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 20
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 58 (+2)
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 98
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 16
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 23 (+1)
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 7:15 am
by Fuijiwara
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 20
(0) Jibril - 24
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22 (+2)
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 16
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 58
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 98
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17 (+1)
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 23
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 8:11 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 20
(0) Jibril - 24
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22
(0) Kujō Karen - 18
(0) Kuon - 19 (+1+2)
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 76
(0) Nakano Azusa - 58
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 100 (+2)
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 23
(0) Takanashi Rikka - 50
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 9:47 am
by Kiwigiwi
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 20
(0) Jibril - 24
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22
(0) Kujō Karen - 18
(1) Kuon - 19
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 78 (+2)
(0) Nakano Azusa - 58
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(0) Sakagami Tomoyo - 100
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 23
(0) Takanashi Rikka - 51 (+1)
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 9:51 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 21 (+1)
(0) Jibril - 24
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22
(0) Kujō Karen - 18
(1) Kuon - 19
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 78
(0) Nakano Azusa - 60 (+2)
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(1) Sakagami Tomoyo - 100
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 23
(0) Takanashi Rikka - 51
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 9:53 am
by shadowhunter
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 21
(0) Jibril - 24
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22
(0) Kujō Karen - 19 (+1)
(1) Kuon - 19
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 78
(0) Nakano Azusa - 60
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(1) Sakagami Tomoyo - 104 (+2+2)
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 23
(0) Takanashi Rikka - 51
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 16
(0) Yūki Asuna - 16

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 11:29 am
by Reverend
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 21
(0) Jibril - 24
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22
(0) Kujō Karen - 19
(1) Kuon - 19
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 78
(0) Nakano Azusa - 60
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(1) Sakagami Tomoyo - 104
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 24 (+1)
(0) Takanashi Rikka - 51
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 47
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 17 (+1)
(0) Yūki Asuna - 17 (+1)

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 11:35 am
by shadowhunter
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 21
(0) Jibril - 25 (+1)
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22
(0) Kujō Karen - 19
(1) Kuon - 19
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 78
(0) Nakano Azusa - 60
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 17
(1) Sakagami Tomoyo - 104
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 17
(0) Stephanie Dola - 24
(0) Takanashi Rikka - 51
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 49 (+2)
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 17
(0) Yūki Asuna - 17

Re: Love & Live [2016] Topaz Edition

Posted: Wed Aug 17, 2016 12:28 pm
by kukimunstir
(0) Ebisuzawa Kurumi - 24
(0) Hasegawa Kobato - 21
(0) Jibril - 25
(0) Kanzaki H. Aria - 18
(0) Kasumigaoka Utaha - 28
(0) Kōsaka Honoka - 22
(0) Kujō Karen - 19
(1) Kuon - 19
(0) Makise Kurisu - 18
(0) Nagato Yuki - 78
(0) Nakano Azusa - 60
(0) Ōmae Kumiko - 22
(0) Oshino Shinobu - 18 [+1]
(1) Sakagami Tomoyo - 104
(0) Sakura Kyōko - 49
(0) Saten Ruiko - 17
(0) Sento Isuzu - 22
(0) Stella Vermillion - 32
(0) Sonoda Umi - 19 [+2]
(0) Stephanie Dola - 24
(0) Takanashi Rikka - 51
(0) Tomori Nao - 50
(0) Tokisaki Kurumi - 49
(0) Tsutsukakushi Tsukiko - 17
(0) Yūki Asuna - 17