Page 98 of 134

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:12 am
by hinakatbklyn
Aihara Enju - 8
Akemi Homura - 76
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41 (-2)
Konjiki no Yami - 62 (+1)
Kousaka Reina - 77
Miyauchi Renge - 17 (-1)
Tachibana Marika - 65
Yoshino - 65
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:14 am
by Grish
Aihara Enju - 8
Akemi Homura - 78 (+2)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 61 (-1)
Kousaka Reina - 78 (+1)
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 65
Yoshino - 65
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:23 am
by Momo
Aihara Enju - 8
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 61
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 62 (-3)
Yoshino - 65
Yuigahama Yui - 43 (+1)
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:28 am
by Kiwigiwi
Aihara Enju - 9 (+1)
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 61
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 62
Yoshino - 62 (-3)
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:31 am
by Homura
Aihara Enju - 9
Akemi Homura - 75 (-3)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 61
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 62
Yoshino - 63 (+1)
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:32 am
by renfire
Aihara Enju - 9
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 61
Kousaka Reina - 77 (-1)
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 59 (-3)
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:44 am
by WoodyMC
Aihara Enju - 9
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 61
Kousaka Reina - 77
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 62 (+3)
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 42 (-1)
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:44 am
by Grish
Aihara Enju - 9
Akemi Homura - 78 (+3)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 61
Kousaka Reina - 78 (+1)
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 62
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:48 am
by Desufire
Aihara Enju - 8 (-1)
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59 (-2)
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 16 (-1)
Tachibana Marika - 62
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:48 am
by Chibasa
Aihara Enju - 8 (-1)
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 58 (-3)
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 17
Tachibana Marika - 62
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 6:51 am
by houreki
Aihara Enju - 7 (fix)
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 56 (fix)
Kousaka Reina - 76 [-2]
Miyauchi Renge - 16 (fix)
Tachibana Marika - 63 [+1]
Yoshino - 64 [+1}
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:00 am
by Momo
Aihara Enju - 7
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 56
Kousaka Reina - 76
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 60 (-3)
Yoshino - 64
Yuigahama Yui - 43 (+1)
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:01 am
by Kiwigiwi
Aihara Enju - 7
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 56
Kousaka Reina - 77
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 61 (+1)
Yoshino - 61 (-3)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:02 am
by Shmion84
Aihara Enju - 6 (-1)
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59 (+3)
Kousaka Reina - 77
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 61
Yoshino - 61
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:05 am
by Homura
Aihara Enju - 6
Akemi Homura - 75 (-3)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59
Kousaka Reina - 77
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 61
Yoshino - 62 (+1)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:08 am
by renfire
Aihara Enju - 6
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59
Kousaka Reina - 76 (-1)
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 61
Yoshino - 59 (-3)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:14 am
by Grish
Aihara Enju - 6
Akemi Homura - 78 (+3)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59
Kousaka Reina - 77 (+1)
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 61
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:17 am
by WoodyMC
Aihara Enju - 6
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59
Kousaka Reina - 77
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 63 (+2)
Yoshino - 61 (+2)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:27 am
by houreki
Aihara Enju - 6
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59
Kousaka Reina - 76 [-1]
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 64 {+1]
Yoshino - 63 [+2]
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 7:30 am
by Momo
Aihara Enju - 6
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 41
Konjiki no Yami - 59
Kousaka Reina - 76
Miyauchi Renge - 16
Tachibana Marika - 61 (-3)
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 43 (+1)
Yuuki Mikan - 77