Page 100 of 134

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:13 am
by Homura
Aihara Enju - 3
Akemi Homura - 73 (-3)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 38
Konjiki no Yami - 58
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 14
Tachibana Marika - 62
Yoshino - 61 (+1)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:20 am
by Chibasa
Aihara Enju - 2 (-1)
Akemi Homura - 73
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 38
Konjiki no Yami - 55 (-3)
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 14
Tachibana Marika - 62
Yoshino - 61
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:30 am
by Momo
Aihara Enju - 2
Akemi Homura - 74 (+1)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 38
Konjiki no Yami - 55
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 14
Tachibana Marika - 59 (-3)
Yoshino - 61
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:33 am
by Kiwigiwi
Aihara Enju - 2
Akemi Homura - 76 (+2)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 38
Konjiki no Yami - 55
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 14
Tachibana Marika - 59
Yoshino - 59 (-2)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:39 am
by hinakatbklyn
Aihara Enju - 2
Akemi Homura - 76
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 36 (-2)
Konjiki no Yami - 55
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 14
Tachibana Marika - 59
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77 (+2)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:46 am
by Desufire
Aihara Enju - 1 (-1)
Akemi Homura - 76
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 53 (-2)
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 13 (-1)
Tachibana Marika - 59
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:57 am
by renfire
Aihara Enju - 0 (-1)
Akemi Homura - 76
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 53
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 13
Tachibana Marika - 57 (-2)
Yoshino - 60 (+1)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 9:58 am
by Magnux7
Akemi Homura - 76
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 53
Kousaka Reina - 80 (+2)
Miyauchi Renge - 12 (-1)
Tachibana Marika - 57
Yoshino - 60
Yuigahama Yui - 41 (-1)
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:00 am
by Momo
Akemi Homura - 77 (+1)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 78
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 53
Kousaka Reina - 80
Miyauchi Renge - 12
Tachibana Marika - 54 (-3)
Yoshino - 60
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:00 am
by Chibasa
Akemi Homura - 77
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 77 (-1)
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 50 (-3)
Kousaka Reina - 80
Miyauchi Renge - 12
Tachibana Marika - 54
Yoshino - 60
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:08 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 78 (+1)
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 77
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 50
Kousaka Reina - 80
Miyauchi Renge - 12
Tachibana Marika - 54
Yoshino - 57 (-3)
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:16 am
by Desufire
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 77
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 48 (-2)
Kousaka Reina - 80
Miyauchi Renge - 11 (-1)
Tachibana Marika - 53 (-1)
Yoshino - 57
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:32 am
by Momo
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 76 (-1)
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 48
Kousaka Reina - 80
Miyauchi Renge - 11
Tachibana Marika - 50 (-3)
Yoshino - 57
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:33 am
by renfire
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 76
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 48
Kousaka Reina - 78 (-2)
Miyauchi Renge - 11
Tachibana Marika - 48 (-2)
Yoshino - 57
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:38 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 76
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 48
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 11
Tachibana Marika - 49 (+1)
Yoshino - 54 (-3)
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:47 am
by Chibasa
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 74 (-2)
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 46 (-2)
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 11
Tachibana Marika - 49
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:54 am
by Desufire
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 74
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 44 (-2)
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 10 (-1)
Tachibana Marika - 48 (-1)
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:02 am
by Momo
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 72 (-2)
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 44
Kousaka Reina - 78
Miyauchi Renge - 10
Tachibana Marika - 46 (-2)
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:04 am
by renfire
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 72
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 44
Kousaka Reina - 76 (-2)
Miyauchi Renge - 10
Tachibana Marika - 44 (-2)
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:08 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 78
Aoyama Nanami - 78
Fujibayashi Kyou - 72
Izumi Konata - 36
Konjiki no Yami - 44
Kousaka Reina - 76
Miyauchi Renge - 10
Tachibana Marika - 45 (+1)
Yoshino - 51 (-3)
Yuigahama Yui - 41
Yuuki Mikan - 77