Page 108 of 134

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:36 pm
by houreki
Akemi Homura - 73
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 43
Izumi Konata - 4
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 33 [+2]
Yoshino - 54 [+2]
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:40 pm
by Desufire
Akemi Homura - 73
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 43
Izumi Konata - 4
Konjiki no Yami - 18 (-1)
Kousaka Reina - 72 (-1)
Tachibana Marika - 31 (-2)
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:48 pm
by Grish
Akemi Homura - 74 (+1)
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 42 (-1)
Izumi Konata - 4
Konjiki no Yami - 18
Kousaka Reina - 74 (+2)
Tachibana Marika - 31
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:49 pm
by Rupy
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 42
Izumi Konata - 3 (-1)
Konjiki no Yami - 19 (+1)
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 29 (-2)
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:52 pm
by Momo
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 40 (-2)
Izumi Konata - 3
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 27 (-2)
Yoshino - 54
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 10:58 pm
by Homura
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 40
Izumi Konata - 3
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 28 (+1)
Yoshino - 57 (+3)
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:05 pm
by hinakatbklyn
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 40
Izumi Konata - 2 (-1)
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 71 (-3)
Tachibana Marika - 28
Yoshino - 57
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:09 pm
by houreki
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 40
Izumi Konata - 2
Konjiki no Yami - 19
Kousaka Reina - 71
Tachibana Marika - 30 [+2]
Yoshino - 59 [+2]
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:11 pm
by Chibasa
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 38 (-2)
Izumi Konata - 2
Konjiki no Yami - 18 (-1)
Kousaka Reina - 71
Tachibana Marika - 29 [-1]
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:18 pm
by Desufire
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 38
Izumi Konata - 2
Konjiki no Yami - 17 (-1)
Kousaka Reina - 70 (-1)
Tachibana Marika - 27 [-2]
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Wed Dec 14, 2016 11:21 pm
by Grish
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 38
Izumi Konata - 1 (-1)
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 73 (+3)
Tachibana Marika - 27
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:27 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 75 (+1)
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 38
Izumi Konata - 1
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 27
Yoshino - 56 (-3)
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:30 am
by Homura
Akemi Homura - 74 (-1)
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 38
Izumi Konata - 1
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 27
Yoshino - 59 (+3)
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:30 am
by Grish
Akemi Homura - 75 (+1)
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 37 (-1)
Izumi Konata - 1
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 75 (+2)
Tachibana Marika - 27
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:31 am
by Momo
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 36 (-1)
Izumi Konata - 0 (-1)
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 75
Tachibana Marika - 25 (-2)
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:32 am
by Rupy
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 35 (-1)
Konjiki no Yami - 18 (+1)
Kousaka Reina - 75
Tachibana Marika - 23 (-2)
Yoshino - 59
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:34 am
by houreki
"]Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 35
Konjiki no Yami - 18
Kousaka Reina - 75
Tachibana Marika - 25 (+2)
Yoshino - 61 (+2)
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:38 am
by renfire
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 35
Konjiki no Yami - 18
Kousaka Reina - 75
Tachibana Marika - 23 (-2)
Yoshino - 63 (+2)
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:52 am
by Desufire
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 35
Konjiki no Yami - 17 (-1)
Kousaka Reina - 74 (-1)
Tachibana Marika - 21 (-2)
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:54 am
by hinakatbklyn
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 36 (+1)
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 71 (-3)
Tachibana Marika - 21
Yoshino - 63
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75