Page 109 of 134

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 1:57 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 36
Konjiki no Yami - 16 (-1)
Kousaka Reina - 71
Tachibana Marika - 21
Yoshino - 60 (-3)
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:01 am
by Grish
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 35 (-1)
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74 (+3)
Tachibana Marika - 21
Yoshino - 60
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:06 am
by Momo
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 33 (-2)
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 19 (-2)
Yoshino - 60
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:07 am
by Rupy
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31 (-2)
Konjiki no Yami - 17 (+1)
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 18 (-1)
Yoshino - 60
Yuigahama Yui - 45
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:08 am
by houreki
Akemi Homura - 75
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 19 (+1)
Yoshino - 62 (+2)
Yuigahama Yui - 44 (- 1)
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:09 am
by Homura
Akemi Homura - 74 (-1)
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 19
Yoshino - 65 (+3)
Yuigahama Yui - 44
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:23 am
by Magnux7
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 75 (+1)
Tachibana Marika - 18 (-1)
Yoshino - 65
Yuigahama Yui - 42 (-2)
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:25 am
by hinakatbklyn
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 72 (-3)
Tachibana Marika - 18
Yoshino - 65
Yuigahama Yui - 43 (+1)
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:27 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 17
Kousaka Reina - 73 (+1)
Tachibana Marika - 18
Yoshino - 62 (-3)
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:31 am
by Desufire
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 16 (-1)
Kousaka Reina - 71 (-2)
Tachibana Marika - 17 (-1)
Yoshino - 62
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 75

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:36 am
by Grish
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 31
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74 (+3)
Tachibana Marika - 17
Yoshino - 62
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 74 (-1)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:37 am
by Momo
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 29 (-2)
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 16 (-1)
Yoshino - 62
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 73 (-1)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:38 am
by renfire
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 29
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 15 (-1)
Yoshino - 65 (+3)
Yuigahama Yui - 43
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:39 am
by houreki
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 29
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 16(+1)
Yoshino - 67 (+2)
Yuigahama Yui - 42 (- 1)
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:39 am
by Homura
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 29
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74
Tachibana Marika - 17 (+1)
Yoshino - 70 (+3)
Yuigahama Yui - 42
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:57 am
by hinakatbklyn
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 29
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 72 (-2)
Tachibana Marika - 17
Yoshino - 70
Yuigahama Yui - 44 (+2)
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 2:57 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 28 (-1)
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 72
Tachibana Marika - 17
Yoshino - 67 (-3)
Yuigahama Yui - 44
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 3:07 am
by Momo
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 26 (-2)
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 72
Tachibana Marika - 16 (-1)
Yoshino - 67
Yuigahama Yui - 44
Yuuki Mikan - 72 (-1)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 3:08 am
by renfire
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 26
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 72
Tachibana Marika - 15 (-1)
Yoshino - 70 (+3)
Yuigahama Yui - 44
Yuuki Mikan - 72

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 3:09 am
by Grish
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 75
Fujibayashi Kyou - 26
Konjiki no Yami - 16
Kousaka Reina - 74 (+2)
Tachibana Marika - 15
Yoshino - 69 (-1)
Yuigahama Yui - 44
Yuuki Mikan - 71 (-1)