Page 111 of 134

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 4:44 am
by houreki
]Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 13 (- 1)
Kousaka Reina - 70
Tachibana Marika - 14 (+1)
Yoshino - 72 (+1)
Yuigahama Yui - 39 (- 1)
Yuuki Mikan - 69

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 4:45 am
by Grish
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73 (+3)
Tachibana Marika - 14
Yoshino - 72
Yuigahama Yui - 38 (-1)
Yuuki Mikan - 69

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 4:45 am
by hinakatbklyn
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 20 (+1)
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 14
Yoshino - 72
Yuigahama Yui - 38
Yuuki Mikan - 72 (+3)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 4:47 am
by Homura
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 20
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 15 (+1)
Yoshino - 74 (+2)
Yuigahama Yui - 37 (-1)
Yuuki Mikan - 72

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 4:52 am
by Rupy
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 20
Konjiki no Yami - 14 (+1)
Kousaka Reina - 71 (-2)
Tachibana Marika - 14 (-1)
Yoshino - 74
Yuigahama Yui - 37
Yuuki Mikan - 72

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:01 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 20
Konjiki no Yami - 14
Kousaka Reina - 72 (+1)
Tachibana Marika - 14
Yoshino - 71 (-3)
Yuigahama Yui - 37
Yuuki Mikan - 72

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:02 am
by renfire
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 20
Konjiki no Yami - 14
Kousaka Reina - 72
Tachibana Marika - 13 (-1)
Yoshino - 74 (+3)
Yuigahama Yui - 37
Yuuki Mikan - 72

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:09 am
by Momo
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19 (-1)
Konjiki no Yami - 14
Kousaka Reina - 72
Tachibana Marika - 12 (-1)
Yoshino - 74
Yuigahama Yui - 37
Yuuki Mikan - 70 (-2)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:14 am
by houreki
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 13 (- 1)
Kousaka Reina - 72
Tachibana Marika - 13 (+1)
Yoshino - 74
Yuigahama Yui - 35 (- 2)
Yuuki Mikan - 70

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:15 am
by Grish
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 18 (-1)
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73 (+1)
Tachibana Marika - 13
Yoshino - 74
Yuigahama Yui - 33 (-2)
Yuuki Mikan - 70

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:18 am
by Homura
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19 (+1)
Konjiki no Yami - 14 (+1)
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 14 (+1)
Yoshino - 74
Yuigahama Yui - 34 (+1)
Yuuki Mikan - 70

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:19 am
by hinakatbklyn
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 14
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 14
Yoshino - 74
Yuigahama Yui - 35 (+1)
Yuuki Mikan - 73 (+3)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:28 am
by Desufire
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 13 (-1)
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 1(-1)
Yoshino - 72 (-2)
Yuigahama Yui - 35
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:32 am
by renfire
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 0(-1)
Yoshino - 75 (+3)
Yuigahama Yui - 35
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:35 am
by Kiwigiwi
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 74 (+1)
Yoshino - 72 (-3)
Yuigahama Yui - 35
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:36 am
by Rupy
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 19
Konjiki no Yami - 14 (+1)
Kousaka Reina - 72 (-2)
Tachibana Marika - 12 (-1) (fix)
Yoshino - 72
Yuigahama Yui - 35
Yuuki Mikan - 73

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:40 am
by Momo
Lolol that's one way to kill someone

Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 18 (-1)
Konjiki no Yami - 14
Kousaka Reina - 72
Tachibana Marika - 10 (-1) (fix)
Yoshino - 72
Yuigahama Yui - 35
Yuuki Mikan - 71 (-2)

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:45 am
by Grish
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 17 (-1)
Konjiki no Yami - 14
Kousaka Reina - 73 (+1)
Tachibana Marika - 10
Yoshino - 72
Yuigahama Yui - 33 (-2)
Yuuki Mikan - 71

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:46 am
by houreki
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 17
Konjiki no Yami - 13 (- 1)
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 11 (+1)
Yoshino - 73 (+1)
Yuigahama Yui - 32 (- 1)
Yuuki Mikan - 71

Re: Hurt & Heal: Sapphire [2016]

Posted: Thu Dec 15, 2016 5:49 am
by hinakatbklyn
Akemi Homura - 74
Aoyama Nanami - 74
Fujibayashi Kyou - 17
Konjiki no Yami - 13
Kousaka Reina - 73
Tachibana Marika - 11
Yoshino - 73
Yuigahama Yui - 34 (+2)
Yuuki Mikan - 73 (+2)