Page 21 of 34

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 4:28 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (30) |
Mumei (30) |
Kamado Nezuko (32) |
Kushina Anna (22) |
Tuesday Simmons (1) |
Nakano Miku (42) |
Senjōgahara Hitagi (41) |
Aqua (10) |
Nakano Yotsuba (10) |
Yusha (27) |
Sicily von Claude (33) |
Manaka Laala (33) |
Raphtalia (25) |
Carole Stanley (28) |
Jabami Yumeko (27) |
Yamada Elf (32) |
Hōzuki Satowa (32) |
Oshino Shinobu (48) |
Akutagawa Koyori (19) | (-2)
Izumi Kyōka (47) | (-2)
Shirosaki Hana (43) | (-2)
Kirima Nagi (33) | (-2)
Serval (28) | (-2)
Yukishiro Nanako (36) | (-2)
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (45) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (46) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 4:34 am
by RailWarrior
Tachibana Rui (30) |
Mumei (30) |
Kamado Nezuko (32) |
Kushina Anna (22) |
Tuesday Simmons (1) |
Nakano Miku (42) |
Senjōgahara Hitagi (39) | (-2)
Aqua (8) | (-2)
Nakano Yotsuba (8) | (-2)
Yusha (25) | (-2)
Sicily von Claude (31) | (-2)
Manaka Laala (31) | (-2)
Raphtalia (25) |
Carole Stanley (28) |
Jabami Yumeko (27) |
Yamada Elf (32) |
Hōzuki Satowa (32) |
Oshino Shinobu (48) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (45) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (46) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 4:43 am
by Reverend
Tachibana Rui (28) | (-2)
Mumei (28) | (-2)
Kamado Nezuko (30) | (-2)
Kushina Anna (20) | (-2)
Tuesday Simmons (0) | (-2)
Nakano Miku (40) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (39) |
Aqua (8) |
Nakano Yotsuba (8) |
Yusha (25) |
Sicily von Claude (31) |
Manaka Laala (31) | (
Raphtalia (25) |
Carole Stanley (28) |
Jabami Yumeko (27) |
Yamada Elf (32) |
Hōzuki Satowa (32) |
Oshino Shinobu (48) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (45) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (46) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 4:51 am
by Corni
Tachibana Rui (26) | (-2)
Mumei (26) | (-2)
Kamado Nezuko (28) | (-2)
Kushina Anna (18) | (-2)
Nakano Miku (38) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (39) |
Aqua (8) |
Nakano Yotsuba (8) |
Yusha (25) |
Sicily von Claude (31) |
Manaka Laala (31) |
Raphtalia (25) |
Carole Stanley (28) |
Jabami Yumeko (27) |
Yamada Elf (32) |
Hōzuki Satowa (32) |
Oshino Shinobu (48) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (45) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (46) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 4:59 am
by houreki
Tachibana Rui (26) |
Mumei (26) |
Kamado Nezuko (28) |
Kushina Anna (18) |
Nakano Miku (38) |
Senjōgahara Hitagi (39) |
Aqua (8) |
Nakano Yotsuba (8) |
Yusha (25) |
Sicily von Claude (31) |
Manaka Laala (31) |
Raphtalia (25) |
Carole Stanley (28) |
Jabami Yumeko (27) |
Yamada Elf (32) |
Hōzuki Satowa (32) |
Oshino Shinobu (48) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) | (-1)
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (43) | (-3)
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 5:07 am
by RailWarrior
Tachibana Rui (26) |
Mumei (26) |
Kamado Nezuko (28) |
Kushina Anna (18) |
Nakano Miku (38) |
Senjōgahara Hitagi (37) | (-2)
Aqua (6) | (-2)
Nakano Yotsuba (6) | (-2)
Yusha (23) | (-2)
Sicily von Claude (29) | (-2)
Manaka Laala (29) | (-2)
Raphtalia (25) |
Carole Stanley (28) |
Jabami Yumeko (27) |
Yamada Elf (32) |
Hōzuki Satowa (32) |
Oshino Shinobu (48) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (43) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 5:16 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (26) |
Mumei (26) |
Kamado Nezuko (28) |
Kushina Anna (18) |
Nakano Miku (38) |
Senjōgahara Hitagi (37) |
Aqua (6) |
Nakano Yotsuba (6) |
Yusha (23) |
Sicily von Claude (29) |
Manaka Laala (29) |
Raphtalia (23) | (-2)
Carole Stanley (26) | (-2)
Jabami Yumeko (25) | (-2)
Yamada Elf (30) | (-2)
Hōzuki Satowa (30) | (-2)
Oshino Shinobu (46) | (-2)
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (43) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 5:18 am
by Reverend
Tachibana Rui (26) |
Mumei (26) |
Kamado Nezuko (28) |
Kushina Anna (18) |
Nakano Miku (38) |
Senjōgahara Hitagi (37) |
Aqua (6) |
Nakano Yotsuba (6) |
Yusha (23) |
Sicily von Claude (29) |
Manaka Laala (29) |
Raphtalia (21) | (-2)
Carole Stanley (24) | (-2)
Jabami Yumeko (23) | (-2)
Yamada Elf (28) | (-2)
Hōzuki Satowa (28) | (-2)
Oshino Shinobu (44) | (-2)
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (43) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 5:22 am
by Corni
Tachibana Rui (24) | (-2)
Mumei (24) | (-2)
Kamado Nezuko (26) | (-2)
Kushina Anna (16) | (-2)
Nakano Miku (36) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (37) |
Aqua (6) |
Nakano Yotsuba (6) |
Yusha (23) |
Sicily von Claude (29) |
Manaka Laala (29) |
Raphtalia (21) |
Carole Stanley (24) |
Jabami Yumeko (23) |
Yamada Elf (28) |
Hōzuki Satowa (28) |
Oshino Shinobu (44) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (44) |
Shimazu Mio (31) |
Hitori Bocchi (43) |
Yamauchi Sakura (35) |
Hoshino Hinata (38) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 5:47 am
by houreki
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (26) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (36) |
Senjōgahara Hitagi (37) |
Aqua (6) |
Nakano Yotsuba (6) |
Yusha (23) |
Sicily von Claude (29) |
Manaka Laala (29) |
Raphtalia (21) |
Carole Stanley (24) |
Jabami Yumeko (23) |
Yamada Elf (28) |
Hōzuki Satowa (28) |
Oshino Shinobu (44) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (47) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (48) |
Dororo (33) |
Horie Ao (42) | (-2)
Shimazu Mio (29) | (-2)
Hitori Bocchi (41) | (-2)
Yamauchi Sakura (33) | (-2)
Hoshino Hinata (36) | (-2)

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 5:49 am
by Reverend
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (26) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (36) |
Senjōgahara Hitagi (37) |
Aqua (6) |
Nakano Yotsuba (6) |
Yusha (23) |
Sicily von Claude (29) |
Manaka Laala (29) |
Raphtalia (21) |
Carole Stanley (24) |
Jabami Yumeko (23) |
Yamada Elf (28) |
Hōzuki Satowa (28) |
Oshino Shinobu (44) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) | (-3)
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) | (-1)
Dororo (33) |
Horie Ao (42) |
Shimazu Mio (29) |
Hitori Bocchi (41) |
Yamauchi Sakura (33) |
Hoshino Hinata (36) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 5:50 am
by RailWarrior
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (26) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (36) |
Senjōgahara Hitagi (35) | (-2)
Aqua (4) | (-2)
Nakano Yotsuba (4) | (-2)
Yusha (21) | (-2)
Sicily von Claude (27) | (-2)
Manaka Laala (27) | (-2)
Raphtalia (21) |
Carole Stanley (24) |
Jabami Yumeko (23) |
Yamada Elf (28) |
Hōzuki Satowa (28) |
Oshino Shinobu (44) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) |
Dororo (33) |
Horie Ao (42) |
Shimazu Mio (29) |
Hitori Bocchi (41) |
Yamauchi Sakura (33) |
Hoshino Hinata (36) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:06 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (26) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (36) |
Senjōgahara Hitagi (35) |
Aqua (4) |
Nakano Yotsuba (4) |
Yusha (21) |
Sicily von Claude (27) |
Manaka Laala (27) |
Raphtalia (19) | (-2)
Carole Stanley (22) | (-2)
Jabami Yumeko (21) | (-2)
Yamada Elf (26) | (-2)
Hōzuki Satowa (26) | (-2)
Oshino Shinobu (42) | (-2)
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) |
Dororo (33) |
Horie Ao (42) |
Shimazu Mio (29) |
Hitori Bocchi (41) |
Yamauchi Sakura (33) |
Hoshino Hinata (36) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:16 am
by Corni
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (23) | (-3)
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (35) | (-1)
Senjōgahara Hitagi (35) |
Aqua (4) |
Nakano Yotsuba (4) |
Yusha (21) |
Sicily von Claude (27) |
Manaka Laala (27) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) |
Dororo (33) |
Horie Ao (42) |
Shimazu Mio (29) |
Hitori Bocchi (41) |
Yamauchi Sakura (33) |
Hoshino Hinata (36) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:21 am
by houreki
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (23) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (35) |
Senjōgahara Hitagi (35) |
Aqua (4) |
Nakano Yotsuba (4) |
Yusha (21) |
Sicily von Claude (27) |
Manaka Laala (27) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) |
Dororo (33) |
Horie Ao (40) | (-2)
Shimazu Mio (27) | (-2)
Hitori Bocchi (39) | (-2)
Yamauchi Sakura (31) | (-2)
Hoshino Hinata (34) | (-2)

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:23 am
by RailWarrior
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (23) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (35) |
Senjōgahara Hitagi (33) | (-2)
Aqua (2) | (-2)
Nakano Yotsuba (2) | (-2)
Yusha (19) | (-2)
Sicily von Claude (25) | (-2)
Manaka Laala (25) | (-2)
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) |
Dororo (33) |
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:40 am
by Ennadai
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (23) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (33) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33) |
Aqua (0) | (-2)
Nakano Yotsuba (2) |
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) |
Dororo (33) |
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:46 am
by Corni
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (21) | (-2)
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (31) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33) |
Nakano Yotsuba (2) |
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (47) |
Dororo (33) |
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:53 am
by RailWarrior
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (21) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (31) |
Senjōgahara Hitagi (33) |
Nakano Yotsuba (0) | (-2)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (43) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (45) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (45) | (-2)
Dororo (33) |
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 6:57 am
by houreki
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (21) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (31) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (41) | (-2)
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (43) | (-2)
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (44) |
Filo (28) |
Honda Tōru (45) |
Dororo (33) |
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |