Page 22 of 34

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:02 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (21) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (31) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (41) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (43) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (42) |
Nakano Itsuki (41) | (-3)
Filo (27) | (-1)
Honda Tōru (45) |
Dororo (33) |
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:10 am
by Ennadai
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (21) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (31) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (41) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (43) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (40) | (-2)
Nakano Itsuki (39) | (-2)
Filo (25) | (-2)
Honda Tōru (43) | (-2)
Dororo (31) | (-2)
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:16 am
by Corni
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (19) | (-2)
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (29) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (44) |
Shirosaki Hana (41) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (43) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (40) |
Nakano Itsuki (39) |
Filo (25) |
Honda Tōru (43) |
Dororo (31) |
Horie Ao (40) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:23 am
by Reverend
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (19) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (29) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) | (-3)
Shirosaki Hana (41) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (43) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (40) |
Nakano Itsuki (39) |
Filo (25) |
Honda Tōru (43) |
Dororo (31) |
Horie Ao (39) | (-1)
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:40 am
by Ennadai
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (19) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (29) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (41) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (40) |
Furuhashi Fumino (43) |
Senko (16) |
Shibuki Ran (24) |
Milim Nava (45) |
Arihara Tsubasa (38) | (-2)
Nakano Itsuki (37) | (-2)
Filo (23) | (-2)
Honda Tōru (41) | (-2)
Dororo (29) | (-2)
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:44 am
by houreki
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (19) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (29) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (41) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) | (-2)
Furuhashi Fumino (41) | (-2)
Senko (14) | (-2)
Shibuki Ran (22) | (-2)
Milim Nava (43) | (-2)
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (37) |
Filo (23) |
Honda Tōru (41) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:46 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (19) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (29) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (19) |
Carole Stanley (22) |
Jabami Yumeko (21) |
Yamada Elf (26) |
Hōzuki Satowa (26) |
Oshino Shinobu (42) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (38) | (-3)
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (41) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (43) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (37) |
Filo (22) | (-1)
Honda Tōru (41) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:51 am
by BT Salt
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (19) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (29) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) | (-2)
Carole Stanley (20) | (-2)
Jabami Yumeko (19) | (-2)
Yamada Elf (24) | (-2)
Hōzuki Satowa (24) | (-2)
Oshino Shinobu (40) | (-2)
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (38) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (41) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (43) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (37) |
Filo (22) |
Honda Tōru (41) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:53 am
by RailWarrior
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (19) |
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (29) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (38) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (41) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) | (-3)
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (37) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) | (-1)
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 7:54 am
by Corni
Tachibana Rui (24) |
Mumei (24) |
Kamado Nezuko (17) | (-2)
Kushina Anna (16) |
Nakano Miku (27) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (38) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (41) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (37) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 8:10 am
by Ennadai
Tachibana Rui (22) | (-2)
Mumei (22) | (-2)
Kamado Nezuko (15) | (-2)
Kushina Anna (14) | (-2)
Nakano Miku (25) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (38) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (41) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (37) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 8:25 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (22) |
Mumei (22) |
Kamado Nezuko (15) |
Kushina Anna (14) |
Nakano Miku (25) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (35) | (-3)
Kirima Nagi (33) |
Serval (28) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (41) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (36) | (-1)
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 8:27 am
by houreki
Tachibana Rui (22) |
Mumei (22) |
Kamado Nezuko (15) |
Kushina Anna (14) |
Nakano Miku (25) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (35) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (26) | (-2)
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) | (-2)
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (36) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 8:36 am
by Corni
Tachibana Rui (22) |
Mumei (22) |
Kamado Nezuko (13) | (-2)
Kushina Anna (14) |
Nakano Miku (23) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (35) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (26) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (36) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 8:40 am
by Ennadai
Tachibana Rui (20) | (-2)
Mumei (20) | (-2)
Kamado Nezuko (11) | (-2)
Kushina Anna (12) | (-2)
Nakano Miku (21) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (35) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (26) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (36) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 9:00 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (20) |
Mumei (20) |
Kamado Nezuko (11) |
Kushina Anna (12) |
Nakano Miku (21) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (32) | (-3)
Kirima Nagi (33) |
Serval (26) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (35) | (-1)
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (39) |
Shimazu Mio (27) |
Hitori Bocchi (39) |
Yamauchi Sakura (31) |
Hoshino Hinata (34) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 9:04 am
by houreki
Tachibana Rui (20) |
Mumei (20) |
Kamado Nezuko (11) |
Kushina Anna (12) |
Nakano Miku (21) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (17) |
Carole Stanley (20) |
Jabami Yumeko (19) |
Yamada Elf (24) |
Hōzuki Satowa (24) |
Oshino Shinobu (40) |
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (32) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (26) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (35) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (37) | (-2)
Shimazu Mio (25) | (-2)
Hitori Bocchi (37) | (-2)
Yamauchi Sakura (29) | (-2)
Hoshino Hinata (32) | (-2)

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 9:10 am
by Ennadai
Tachibana Rui (20) |
Mumei (20) |
Kamado Nezuko (11) |
Kushina Anna (12) |
Nakano Miku (21) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (15) | (-2)
Carole Stanley (18) | (-2)
Jabami Yumeko (17) | (-2)
Yamada Elf (22) | (-2)
Hōzuki Satowa (22) | (-2)
Oshino Shinobu (38) | (-2)
Akutagawa Koyori (19) |
Izumi Kyōka (41) |
Shirosaki Hana (32) |
Kirima Nagi (33) |
Serval (26) |
Yukishiro Nanako (36) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (35) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (37) |
Shimazu Mio (25) |
Hitori Bocchi (37) |
Yamauchi Sakura (29) |
Hoshino Hinata (32) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 9:34 am
by WoodyMC
Tachibana Rui (20) |
Mumei (20) |
Kamado Nezuko (11) |
Kushina Anna (12) |
Nakano Miku (21) |
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (15) |
Carole Stanley (18) |
Jabami Yumeko (17) |
Yamada Elf (22) |
Hōzuki Satowa (22) |
Oshino Shinobu (38) |
Akutagawa Koyori (17) | (-2)
Izumi Kyōka (39) | (-2)
Shirosaki Hana (30) | (-2)
Kirima Nagi (31) | (-2)
Serval (24) | (-2)
Yukishiro Nanako (34) | (-2)
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (35) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (37) |
Shimazu Mio (25) |
Hitori Bocchi (37) |
Yamauchi Sakura (29) |
Hoshino Hinata (32) |

Re: 2019 Winter & Spring H/H

Posted: Mon Jun 29, 2020 9:36 am
by Corni
Tachibana Rui (20) |
Mumei (20) |
Kamado Nezuko (9) | (-2)
Kushina Anna (12) |
Nakano Miku (19) | (-2)
Senjōgahara Hitagi (33)
Yusha (19) |
Sicily von Claude (25) |
Manaka Laala (25) |
Raphtalia (15) |
Carole Stanley (18) |
Jabami Yumeko (17) |
Yamada Elf (22) |
Hōzuki Satowa (22) |
Oshino Shinobu (38) |
Akutagawa Koyori (17) |
Izumi Kyōka (39) |
Shirosaki Hana (30) |
Kirima Nagi (31) |
Serval (24) |
Yukishiro Nanako (34) |
Natsumi (38) |
Furuhashi Fumino (39) |
Senko (14) |
Shibuki Ran (22) |
Milim Nava (40) |
Arihara Tsubasa (38) |
Nakano Itsuki (35) |
Filo (22) |
Honda Tōru (40) |
Dororo (29) |
Horie Ao (37) |
Shimazu Mio (25) |
Hitori Bocchi (37) |
Yamauchi Sakura (29) |
Hoshino Hinata (32) |