Page 3 of 3

Re: VOTING: League Finals- Day 2- NOV 17

Posted: Wed Nov 18, 2015 2:40 pm
by Toady
ARENA 01Jibril-Chitanda Eru
ARENA 02Onodera Kosaki-Saber
ARENA 03Yuigahama Yui-Makise Kurisu
ARENA 04Kirisaki Chitoge-Aragaki Ayase
ARENA 05Archer-Okazaki Tomoya
ARENA 06Otonashi Yuzuru-Emiya Kiritsugu
ARENA 07Kujō SakurakoAbsShikishima Mirei
ARENA 08Frolaytia CapistranoAbsKurogane Shizuku
ARENA 09Julis-Alexia van RiessfeldAbsKomori Yui
ARENA 10Oikura Sodachi-Kudelia Aina Bernstein
ARENA 11KuonAbsHacka Doll #2
ARENA 12Yachi Hitoka-Tenkūbashi Aika
ARENA 13Kushina AnnaAbsHakone
ARENA 14Tōdō KirinAbsHoshino Kikko

Re: VOTING: League Finals- Day 2- NOV 17

Posted: Wed Nov 18, 2015 2:55 pm
by Ruisu-Sama
ARENA 01Jibril-Chitanda Eru
ARENA 02Onodera Kosaki-Saber
ARENA 03Yuigahama Yui-Makise Kurisu
ARENA 04Kirisaki Chitoge-Aragaki Ayase
ARENA 05Archer-Okazaki Tomoya
ARENA 06Otonashi Yuzuru-Emiya Kiritsugu
ARENA 07Kujō Sakurako-Shikishima Mirei
ARENA 08Frolaytia Capistrano-Kurogane Shizuku
ARENA 09Julis-Alexia van Riessfeld-Komori Yui
ARENA 10Oikura Sodachi-Kudelia Aina Bernstein
ARENA 11Kuon-Hacka Doll #2
ARENA 12Yachi Hitoka-Tenkūbashi Aika
ARENA 13Kushina Anna-Hakone
ARENA 14Tōdō Kirin-Hoshino Kikko

Re: VOTING: League Finals- Day 2- NOV 17

Posted: Wed Nov 18, 2015 3:00 pm
by itsukayuzuru
ARENA 01Jibril-Chitanda Eru
ARENA 02Onodera Kosaki-Saber
ARENA 03Yuigahama Yui-Makise Kurisu
ARENA 04Kirisaki Chitoge-Aragaki Ayase
ARENA 05Archer-Okazaki Tomoya
ARENA 06Otonashi Yuzuru-Emiya Kiritsugu
ARENA 07Kujō Sakurako-Shikishima Mirei
ARENA 08Frolaytia Capistrano-Kurogane Shizuku
ARENA 09Julis-Alexia van Riessfeld-Komori Yui
ARENA 10Oikura Sodachi-Kudelia Aina Bernstein
ARENA 11Kuon-Hacka Doll #2
ARENA 12Yachi Hitoka-Tenkūbashi Aika
ARENA 13Kushina Anna-Hakone
ARENA 14Tōdō Kirin-Hoshino Kikko

Re: VOTING: League Finals- Day 2- NOV 17

Posted: Wed Nov 18, 2015 3:01 pm
by sirwence
ARENA 01Jibril-Chitanda Eru
ARENA 02Onodera Kosaki-Saber
ARENA 03Yuigahama Yui-Makise Kurisu
ARENA 04Kirisaki Chitoge-Aragaki Ayase
ARENA 05Archer-Okazaki Tomoya
ARENA 06Otonashi YuzuruAbsEmiya Kiritsugu
ARENA 07Kujō Sakurako-Shikishima Mirei
ARENA 08Frolaytia Capistrano-Kurogane Shizuku
ARENA 09Julis-Alexia van Riessfeld-Komori Yui
ARENA 10Oikura SodachiAbsKudelia Aina Bernstein
ARENA 11Kuon-Hacka Doll #2
ARENA 12Yachi Hitoka-Tenkūbashi Aika
ARENA 13Kushina Anna-Hakone
ARENA 14Tōdō Kirin-Hoshino Kikko

Re: VOTING: League Finals- Day 2- NOV 17

Posted: Wed Nov 18, 2015 3:22 pm
by matchbaby
ARENA 01Jibril-Chitanda Eru
ARENA 02Onodera Kosaki-Saber
ARENA 03Yuigahama Yui-Makise Kurisu
ARENA 04Kirisaki Chitoge-Aragaki Ayase
ARENA 05Archer-Okazaki Tomoya
ARENA 06Otonashi Yuzuru-Emiya Kiritsugu
ARENA 07Kujō SakurakoAbsShikishima Mirei
ARENA 08Frolaytia CapistranoAbsKurogane Shizuku
ARENA 09Julis-Alexia van RiessfeldAbsKomori Yui
ARENA 10Oikura SodachiAbsKudelia Aina Bernstein
ARENA 11KuonAbsHacka Doll #2
ARENA 12Yachi HitokaAbsTenkūbashi Aika
ARENA 13Kushina AnnaAbsHakone
ARENA 14Tōdō KirinAbsHoshino Kikko

Re: VOTING: League Finals- Day 2- NOV 17

Posted: Wed Nov 18, 2015 3:23 pm
by BugH
ARENA 01Jibril-Chitanda Eru
ARENA 02Onodera Kosaki-Saber
ARENA 03Yuigahama Yui-Makise Kurisu
ARENA 04Kirisaki Chitoge-Aragaki Ayase
ARENA 05Archer-Okazaki Tomoya
ARENA 06Otonashi Yuzuru-Emiya Kiritsugu
ARENA 07Kujō Sakurako-Shikishima Mirei
ARENA 08Frolaytia Capistrano-Kurogane Shizuku
ARENA 09Julis-Alexia van Riessfeld-Komori Yui
ARENA 10Oikura Sodachi-Kudelia Aina Bernstein
ARENA 11KuonAbsHacka Doll #2
ARENA 12Yachi Hitoka-Tenkūbashi Aika
ARENA 13Kushina AnnaAbsHakone
ARENA 14Tōdō Kirin-Hoshino Kikko